soisk.pl Systemy Operacyjne i Sieci Komputerowe | www.soisk.pl

soisk.pl
Title: Systemy Operacyjne i Sieci Komputerowe | www.soisk.pl
Keywords:
Description: Systemy Operacyjne i Sieci Komputerowe | www.soisk.pl Witam na stronie www.soisk.pl która w ca?o?ci po?wi?cona jest zagadnieniom zwi?zanym z Systemami Operacyjnymi i Sieciami Komputerowymi. Zapraszam
soisk.pl is ranked 393288 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $269,465. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. soisk.pl has 43% seo score.

soisk.pl Information

Website / Domain: soisk.pl
Website IP Address: 95.211.176.132
Domain DNS Server: dns12.linuxpl.com,ns12.linuxpl.com

soisk.pl Rank

Alexa Rank: 393288
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

soisk.pl Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $269,465
Daily Revenue: $738
Monthly Revenue $22,147
Yearly Revenue: $269,465
Daily Unique Visitors 67,920
Monthly Unique Visitors: 2,037,600
Yearly Unique Visitors: 24,790,800

soisk.pl WebSite Httpheader

StatusCode 200
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Date Sun, 31 Jul 2016 00:58:43 GMT
Server Apache

soisk.pl Keywords accounting

Keyword Count Percentage

soisk.pl Traffic Sources Chart

soisk.pl Similar Website

Domain Site Title

soisk.pl Alexa Rank History Chart

soisk.pl aleax

soisk.pl Html To Plain Text

Systemy Operacyjne i Sieci Komputerowe | www.soisk.pl Witam na stronie www.soisk.pl która w ca?o?ci po?wi?cona jest zagadnieniom zwi?zanym z Systemami Operacyjnymi i Sieciami Komputerowymi. Zapraszam do czytania materia?ów oraz do dyskusji w komentarzach. Aby by? na bie??co, mo?esz skorzysta? z kana?u RSS. O mnie Tematy Filmy Linki Kontakt Windows XP Windows Vista Windows 7 Windows 8 Windows 10 Server 2003 Server 2008 Server 2012 Wydarzenia 3City Game Jam 2016 autor: soisk dnia 1 Lut 2016 ? 1 komentarz Czy mo?na sp?dzi? dwie doby przy komputerze? Okazuje si?, ?e tak ! Zw?aszcza, gdy trzeba w tak krótkim czasie stworzy? gr? komputerow?. Wiedz? o tym uczestnicy trójmiejskiego Game Jamu, który mia? miejsce 29-31 stycznia br. w gdańskim Olivia Bussines Centre. Wydarzenia Konferencja GET.NET Amber Expo Gdańsk autor: soisk dnia 31 Gru 2015 ? 1 komentarz Za nami d?ugo oczekiwana konferencja GET.NET, która pod koniec pa?dziernika zgromadzi?a w Gdańsku t?umy pasjonatów technologii .NET z ca?ej Polski. Go?ciem specjalnym, który otworzy? konferencj?, by? Oren Eini aka Ayende Rahien z Izraela – twórca bazy danych Raven DB. Wydarzenia Roboty dla humanistów autor: soisk dnia 12 Pa? 2015 ? Brak komentarzy Konstruowanie mo?e by? prawdziw? frajd?, zarówno dla dzieci, jak i doros?ych. W minion? sobot? 10.pa?dziernika w ramach CodeWeek-u w gdańskim Inkubatorze Przedsi?biorczo?ci STARTER zaprezentowano gotowe zestawy do nauki robotyki. Wydarzenia CodeWeek w Gdańsku autor: soisk dnia 12 Pa? 2015 ? Brak komentarzy Programowanie w Javie, zaj?cia z robotyki czy te? tworzenie w?asnych aplikacji w ci?gu 48-godzin, to tylko niektóre atrakcje CodeWeek-u (10.10-18.10.2015r) zorganizowanego w Trójmie?cie w ramach Europejskiego Tygodnia Kodowania. Wydarzenia Intel ? Microsoft ? Channel Conference 2015 autor: soisk dnia 6 Pa? 2015 ? Brak komentarzy W ostatni pi?tek 2. pa?dziernika w Gdańsku na terenie stadionu PGE Arena odby?a si? pierwsza konferencja z cyklu Intel ? Microsoft ? Channel Conference. Spotkanie, jak co roku zgromadzi?o licznie przyby?ych partnerów handlowych firm Intel i Microsoft. Wydarzenia Nakr?? si? na Windows 10 autor: soisk dnia 1 Wrz 2015 ? Brak komentarzy Je?li jeste? u?ytkownikiem systemu Windows 7 lub Windows 8.1 i posiadasz legalnie zakupion? licencj? , to w?a?nie TERAZ masz niepowtarzaln? okazj? dokona? SKOKU na WINDOWS 10! Bezp?atna aktualizacja b?dzie obowi?zywa? tylko przez rok, a wi?c do sierpnia 2016 r. Wydarzenia 3City Game Jam 2015 autor: soisk dnia 28 Sty 2015 ? Brak komentarzy Czy mo?na sp?dzi? 2 doby przy komputerze? Okazuje si?, ?e tak ! Zw?aszcza, gdy trzeba w tak krótkim czasie stworzy? gr? komputerow?. Wiedz? o tym uczestnicy trójmiejskiego Game Jamu, który mia? miejsce 23-25 stycznia br. w gdańskim Olivia Bussines Centre. Wydarzenia Chmura w crazy roomie autor: soisk dnia 1 Lip 2013 ? 1 komentarz Private Cloud - ró?ne platformy, jeden rodzaj monitoringu” – to temat spotkania, które odby?o si? 27 czerwca bie??cego roku w Gdańskim Inkubatorze Przedsi?biorczo?ci"Starter", w Gdańsku. Nietypowe, a jednocze?nie pobudzaj?ce do kreatywno?ci i stwarzaj?ce ku temu sprzyjaj?c?, pe?n? relaksu atmosfer? by?o miejsce szkolenia- tzw. crazy room, którego nietypowy design skutecznie pomóg?... Wydarzenia Druga edycja vGuru! autor: soisk dnia 26 Pa? 2012 ? Brak komentarzy 22 i 23 pa?dziernika w Gdańsku, w budynku zwanym Zieleniakiem (Lotos), odby?y si? kolejne dwudniowe warsztaty techniczne w ramach akcji VGuru - Akademia Wirtualizacji, prowadzone przez eksperta – p. Piotra Sebastiańskiego. By?a to jak przyznaj? uczestnicy warsztatów niesamowita dawka wiedzy na temat rozwi?zań jakie niesie ze sob? kolejna wersja Windows... Wydarzenia IT Camp w Gdańsku autor: soisk dnia 19 Kwi 2012 ? Brak komentarzy Wczoraj tj. dnia 18 kwietnia 2012r. dok?adnie o godzinie 9 rano na PJWSTK w Gdańsku odby?o si? pierwsze akademickie spotkanie w ramach akcji VGURU – zostań guru virtualizacji. Spotkanie zosta?o podzielone na trzy bloki tematyczne po?wi?cone tematyce Windows 8, zasad wirtualizacji infrastruktury przedsi?biorstw oraz budowaniu dynamicznych infrastruktur datacenter Ostatnie wpisy Windows 10 W??czenie konta Go?cia w systemie Windows 10 autor: soisk dnia 23 Cze 2016 ? Komentarzy: 3 Je?li w przysz?o?ci planujesz udost?pnia? komputer innym osobom np. najbli?szej rodzinie, warto pomy?le? o przydzieleniu dla tej grupy osobnego konta. W tym celu wystarczy aktywowa? bardzo okrojone w swoich mo?liwo?ciach konto Go?cia. Windows 10 W??czenie konta administratora w systemie Windows 10 autor: soisk dnia 22 Cze 2016 ? Brak komentarzy Konto Administratora umo?liwia szeroki wachlarz mo?liwo?ci pocz?wszy od zmiany ustawień zabezpieczeń a skończywszy na zarz?dzaniu i wprowadzaniu zmian na kontach u?ytkowników. Standardowo po instalacji systemu Windows 10, to konto jest wy??czone. W tej cz??ci artyku?u zaprezentuj? kilka mniej lub bardziej znanych sposobów na jego aktywowanie. Windows 10 Wy??czenie filtru SmartScreen w Windows 10 autor: soisk dnia 21 Cze 2016 ? Brak komentarzy Zasada dzia?ania filtru SmartScreen jest bardzo prosta, bowiem sprawdza on za pomoc? serwerów MS, czy pobrane z internetu pliki nie zawieraj? z?o?liwego oprogramowania i ewentualnie blokuje ich uruchamianie. Smutna prawda jest taka, ?e Microsoft nie jest w stanie kontrolowa? wszystkich dost?pnych w internecie aplikacji. Windows 10 Tworzenie obrazu systemu poleceniem PowerShell. autor: soisk dnia 28 Kwi 2016 ? Brak komentarzy Windows 10 jak i jego poprzednicy zosta? wyposa?ony w bardzo przydatne narz?dzie przeznaczone do tworzenia obrazu systemu. Kopia zapasowa systemu umo?liwia szybkie jego przywrócenie w przypadku awarii. W poni?szym artykule zaprezentuj? w jaki sposób i w dodatku bardzo szybko utworzy? kopi? bezpieczeństwa partycji systemowej Windows 10 za pomoc? prostej komendy PowerShell. Windows 10 Usuwanie zawarto?ci folderów TEMP poleceniem PowerShell. autor: soisk dnia 19 Mar 2016 ? Komentarzy: 3 Programy znajduj?ce si? w systemie Windows 10 w trakcie swojego dzia?ania tworz? na dysku twardym pliki tymczasowe (temp). Ich zawarto?? zajmuje cz?sto kilkaset MB, a nawet kilka GB. Pliki znajduj?ce si? w folderach TEMP, to tak?e pozosta?o?ci po ró?nego typu instalatorach. Warto co jaki? czas pomy?le? o ich usuni?ciu. Windows 10 Czyszczenie zawarto?ci okna Zu?ycie danych z ostatnich 30 dni. autor: soisk dnia 25 Lut 2016 ? Komentarzy: 2 Przegl?daj?c zasoby forum.windows-10.pl natrafi?em na wpis jednego z u?ytkowników, który zastanawia? si? jak zresetowa? licznik danych pobranych w ci?gu ostatnich 30 dni. Powód napisa?o ?ycie - zmiana dostawcy internetu, co wymusza na u?ytkowniku kontrol? pobieranych z internetu danych. Windows 10 Wywo?anie wybranej strony ustawień Windows 10 autor: soisk dnia 24 Lut 2016 ? Brak komentarzy Znany wszystkim klasyczny Panel sterowania powoli zostaje zast?piony ca?kowicie now? (nie koniecznie lepsz?) aplikacj? zawieraj?c? wszystkie niezb?dne ustawienia i opcje system Windows 10. Do wi?kszo?ci ustawień mo?na dosta? si? bezpo?rednio, przy pomocy zaimplementowanych w systemie mechanizmów opartych na protokole ms-settings. Windows 10 Zarz?dzanie kartami sieciowymi u?ywaj?c poleceń PowerShell autor: soisk dnia 23 Lut 2016 ? Brak komentarzy Cz?sto w swojej pracy spotykam si? z potrzeb? zmiany domy?lnych ustawień karty sieciowej zainstalowanej w systemie. Jest to mi?dzy innymi r?czne przypisanie adresu IP do karty, zmiana adresu mac czy te? wybór innej lokalizacji sieciowej, np. zamiast publicznej - prywatn?. Wi?kszo?? z tych czynno?ci mo?emy przyspieszy? wykorzystuj?c do tego celu polecenia PowerShell.... Starsze Strona 1 z 1812345...10...Ostatnia ? Popularne wpisy: Uruchamianie systemu Windows 1... 2 806 views Logowanie do systemu Wind... 2 152 views Klasyczny panel sterowania w&n... 1 414 views Tworzenie oraz przywracan... 1 253 views W??czanie lub wy??czanie progr... 1 115 views TYTU?: Tematy: Access Rules Active Directory Antywirus boot.wim B??dy podczas instalacji Windows 10 DHCP Dodawanie do domeny Domena Edytor rejestru Egzamin zawodowy Egzamin zawodowy technik teleinformatyk Gdańsk GPO Group Policy Object Hyper-V Instalacja nienadzorowana Instalacja stacji z WDS Instalacja systemu Instalacja zdalna ISA ISA Server ISA Server regu?y Obraz dysku krok po kroku - jak to zrobi? plik .wim PowerShell Preboot Execution Environment Problemy z instalacj? Windows 10 PXE Remote Server Administration Tools RSAT Technik informatyk Technik teleinformatyk Us?uga wdra?ania systemu Windows Uzyskiwanie pomocy w systemie Windows 10 vhd virtual hard disk Virtualizacja WDS Windows 8 Windows 10 Windows Deployment Services Windows Deployment System Windows Server 2012 wirtualna maszyna wirtualny dysk Ostatnie komentarze ?adowanie... Najnowsze wpisy: W??czenie konta Go?cia w systemie Windows 10 W??czenie konta administratora w systemie Windows 10 Wy??czenie filtru SmartScreen w Windows 10 Tworzenie obrazu systemu poleceniem PowerShell. Usuwanie zawarto?ci folderów TEMP poleceniem PowerShell. Czyszczenie zawarto?ci okna Zu?ycie danych z ostatnich 30 dni. Wywo?anie wybranej strony ustawień Windows 10 Zarz?dzanie kartami sieciowymi u?ywaj?c poleceń PowerShell Konfiguracja pulpitu zdalnego przy pomocy poleceń PowerShell Konfiguracja pulpitu zdalnego w systemie Windows 10 O?wiadczenie Wszystkie publikacje zawarte na niniejszym blogu zosta?y napisane na podstawie mojego w?asnego do?wiadczenia. Za ewentualne negatywne skutki dzia?ania niektórych rozwi?zań nie ponosz? odpowiedzialno?ci. ? 2016 Systemy Operacyjne i Sieci Komputerowe. Wszystkie prawa zastrze?one. Design: WPSHOWER, t?umaczenie: Wordpress PL

soisk.pl Whois

Domain Name: SOISK.PL